Amazonas

Amazonas - er verdens største regnskovsområde, hvis areal er faldet fra 4,1 til i dag 3,4 mio. km2.  I 2009 blev der fældet 5.000-6.000 km2skov, i 2008, blev der fældet 7.5000 km2, hvilket var et stort fald fra tidligere år hvor der f.eks i 2004 blev fældet 27.000 km2 (tal fra IBAMA som er den brasilianske miljøstyrelse).

Gennem de seneste 20 år er der i gennemsnit hvert år blevet afbrændt ca. 20.000 km2 skov i Brasilien.  Skoven fældes af mange forskellige grunde - som også varierer fra år til år.  En af de primære årsager til fældningen af skoven er fattige bønders hugst af skov for at skaffe ny landbrugsjord.

Nybyggerne udpeger et forholdsvis stort område på måske 20-100 ha som deres ejendom.  Hver år fælder og afbrænder de så et mindre del af deres ejendom. Indtil der til sidst ikke er mere at fælde - hvorefter de flytter videre til et nyt område.

Amazonas regnskov

Men udvidelse af industriel storlandbrug med store områder med soja, majs og sukkerrør er også væsentlige for ødelæggelsen af Amazonas.  Dertil kommer lovlig og ulovlig tømmerhugst, minedrift, kvægfarme, olieboringer, oversvømmelser på grund af vandkraftdæmninger og meget andet.

Officielle tal fra Brasilien viser at fældningshastig­heden over de seneste 50 år har været stigende, og at skoven vil være borte om ca. 100-150 år, hvis ikke fældningen stoppes. Afbræn­dingen af skovområder i tørtiden, er dokumenteret med satellitfotos, og der er fra international side stillet krav om, at den brasilianske regering skrider ind over for denne hugst og afbrænding.

Et enkelt træ er efterladt

Den brasilianske regering og delstaterne har flere gange fjernet illegale nybyggere fra nyinvaderede skovområder. Omvendt gen­nemfører delstaterne også store initiativer for at etablere nybyggere i skoven. Initiativerne omfatter nu mere end 500.000 nybyggerfamilier, som får ret til et jordlod i et statsligt nybyggerom­råde i skoven. Hverken det ene eller det andet initiativ løser problemet med, at de mange fattige bønder anvender et landbrugssystem, som ikke kan vedligeholde en frugtbar jord.